Partnerzy
Inpost
Statystyki
Produktów1010
Kategorii103
Promocje0
Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Wyszukiwarka

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Crazy Dwarf

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu Crazy Dwarf, działającego pod adresem crazydwarf.com.pl, jest przedsiębiorstwo:

 

KAFEJA Monika Wysocka-Kawa

ul. Partyzantów 16/16

10-521 Olsztyn

NIP: 739-313-25-57

REGON: 519478748

mBank: 68 1140 2004 0000 3102 3045 4600

(wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonano w Urzędzie Miejskim w Olsztynie, dnia 31 grudnia 2010 roku pod nr ewidencyjnym 38964)

 

3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz dokonywania zakupów przez Klientów. Treść Regulaminu jest udostępniana Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej http://crazydwarf.com.pl/regulamin-zakupow.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres sklep@crazydwarf.com.pl,

c) telefonicznie na numer: 608-062-819.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale są jedynie zaproszeniem do składania ofert: Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą ostatecznego potwierdzenia Zamówienia przez Sklep, wysłanego mailem Klientowi.

5. Klient może wprowadzać w zamówieniu zmiany, bądź anulować zamówienie aż do momentu jego skompletowania i wysyłki (status zamówienia jest zawsze widoczny w koncie Klienta w zakładce „Moje konto”, a o każdej zmianie statusu zamówienia Klient jest informowany osobną wiadomością e-mail). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na wskazany przez klienta adres lub numer konta bankowego. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,

b) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze,

c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Dowód zakupu towaru (paragon lub faktura) jest dołączany do przesyłki.

 

§4

Dostarczenie towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy. Wybierając przesyłkę Pocztą Polską jako opcję dostawy, Klient udziela sprzedawcy pełnomocnictwa do wysyłki towaru Pocztą.

2. W przypadku płatności przelewem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Zamówienia dostarczane są wyłącznie na terenie Polski.

 

§5

Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez sprzedawcę.

2. Sprzedawca najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) i opisem reklamacji (wzór pisma reklamacyjnego: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1207) na adres Sklepu:

Crazy Dwarf

Kołobrzeska 30 (1. piętro)

10-430 Olsztyn


4. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

5. W przypadku reklamacji Klientowi zostaną zwrócone koszty przesyłki w obie strony.

 

§6

Gwarancja

1. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sklep Crazy Dwarf nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w udostępnianej przez producenta lub dystrybutora karcie gwarancyjnej.
2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do sprzedawcy;

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi - w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 5 regulaminu.

 

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku Klient ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216). Prawo to podlega wydłużeniu do 12 miesięcy, jeśli Sklep nie poinformuje o tym prawie Klienta. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się: od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu) lub od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

5) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Klient powinien zwrócić towar w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Sklepu:

Crazy Dwarf

Kołobrzeska 30 (1. piętro)

10-430 Olsztyn

5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu. Zwracany towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zgodnie z art. 34. ust. 4 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

6. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę (łącznie z poniesionymi kosztami przesyłki zamówionego towaru do Klienta, przy czym - zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku - jest to koszt w najniższej kwocie wysyłki oferowanej przez Sklep). Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota, lub inną formę zwrotu całej kwoty. Koszt odesłania towaru przez Klienta nie podlega zwrotowi.

7. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust. 2-5 powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

 

§8

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

 

§9

Własność intelektualna

1. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wymagania techniczne

1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze stron sklepu możliwe było z dowolnej przeglądarki internetowej, z ogólnodostępnych komputerów oraz laptopów.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego zalecamy system teleinformatyczny z przeglądarką internetową o minimalnych wymaganiach technicznych:

  • Internet Explorer w wersji 6 lub nowszej z włączoną obsługą apletu Java, lub inne popularne przeglądarki internetowe (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera z włączoną obsługą apletu Java);

  • minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.

3. Dla analityki odwiedzin naszych stron, w trakcie korzystania ze stron naszego sklepu, instalowane są pliki „cookies”. Przeglądarka internetowa powinna akceptować pliki „cookies”.

 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od 23. grudnia 2014 roku.

2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

 

Koszyk
Produktów0
wartość0,00zł
Przejdź do koszyka
Partnerzy
Battle Painting Studio Unlimited Colours
Crazy Dwarf © 2018